Regulamin

Przed założeniem konta w Serwisie należy zapoznać się z powyższym Regulaminem.

Założenie konta jest równoznaczne z tym że Użytkownik:
1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
2. zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z regulaminem.
3. zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem.

Rejestrując się na portalu nie ponosisz żadnych kosztów - rejestracja jest w pełni darmowa i dostępna dla wszystkich. Naszym celem jest umożliwienie Państwu wyrażenia opinii na każdy temat, który Waszym zdaniem jest wart uwagi i zainteresowania innych czytelników. Dzięki naszemu Forum macie właśnie taką możliwość.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wyjaśnienie pojęć
- Usługodawca – podmiot świadczący usługę dostępu do Serwisu znajdującego się pod adresem www.cobolipolaka.pl
- Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada całkowitą zdolność do czynności prawnych, działającą w swoim imieniu lub w imieniu osoby prawnej, korzystającej z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być osoba małoletnia, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Znakiem rozpoznawczym użytkownika jest jego nazwa- czyli login, który raz utworzony podczas rejestracji nie może ulec zmianie.
- Konto – dokument elektroniczny, który powstaje na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie. Zmiana danych w ramach Konta możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto (wymagana nazwa Użytkownika i hasło)
- Rejestracja – czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, na portalu
- Serwis – portal COBOLIPOLAKA, dostępny pod adresem www.cobolipolaka.pl, który umożliwia Użytkownikom zamieszczanie i przechowywanie Treści.
- Regulamin – niniejszy dokument zawierający warunki korzystania z Serwisu.
- Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu
- Treść – treści i obiekty multimedialne (np. pliki graficzne, zdjęcia, filmy) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane za pośrednictwem Konta przez Użytkownika.
2. Na podstawie art.8 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.nr.144, poz.1204 z późn.zm.) Usługodawca ustala niniejszym Regulamin.
3. Nazwa Serwisu, grafika, oprogramowanie oraz baza danych, które zostały udostępnione Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej.
4. Za pomocą Serwisu, Użytkownik może korzystać z następujących usług
- umieszczanie tekstów, zdjęć, filmików itp.
- głosowanie na umieszczone w Serwisie Treści
- pisanie komentarzy do zamieszczonych Treści.

II WARUNKI I ZAKRES KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu są następujące:
a) połączenie z siecią Internet
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookie
c) konto poczty e-mail
2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr.24 poz.83 z późn. zm.) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz.508 ze zmianami).
5. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich zamieszczanych w Serwisie materiałów, oraz że Treści te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, oraz innych podmiotów ( w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).
6. Użytkownik w trakcie Rejestracji jak i korzystania z Serwisu zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą, aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich.
7. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w razie ich zmiany.
8. Użytkownik nie może udostępniać innym osobom swojego hasła i zobowiązany jest do zachowania tajemnicy hasła, jak również ponosi pełną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem hasła.
9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych danych, jak również za wybór nazwy Użytkownika oraz hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem nazwy Użytkownika i hasła.
10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Użytkownika.
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony
11. Zakres usługi obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści jakie zostały zamieszczone przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.
12. Użytkownik udziela Usługodawcy na czas nieokreślony niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na rozpowszechnianie, kopiowanie i utrwalenie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, również do celów reklamowych jak i promocyjnych.
13. W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, komentarzy lub nazwy Użytkownika naruszających przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, praw jak i dóbr osobistych osób trzecich lub postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt kontaktując się z Serwisem pod adresem: admin@cobolipolaka.pl
W treści zgłoszenia naruszenia należy podać dane podmiotu dokonującego zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać treści, których zgłoszenie ma dotyczyć.
14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczanie przez Użytkowników odniesień do treści, komentarzy oraz nazw Użytkownika. Usługodawca nie dokonuje bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z obowiązującym prawem jak i Regulaminem. Usługodawca dopiero po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego zgłoszenia naruszenia podejmuje czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści, komentarzy lub nazwy Użytkownika.
15. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik zamieścił na Serwisie Treści, komentarze lub nazwę Użytkownika niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, ma on prawo do natychmiastowego:
a) usunięcia treści, komentarzy, których dotyczyło zgłoszenie
b) usunięcia konta Użytkownika.
16. Użytkownik nie może umieszczać w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniać wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej. Użytkownik oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w Serwisie udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.
17.Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, normami obyczajowymi, społecznymi i Regulaminem. Odpowiedzialność i konsekwencje za zamieszczane materiały i komentarze na łamach naszego serwisu ponosi użytkownik, w szczególności w świetle Ustawy o prawie autorskim. Zabronione jest na łamach portalu zamieszczanie treści i materiałów rasistowskich, ksenofobicznych, szykanujących, pornograficznych, pedofilskich, zniesławiających, nawołujących do nienawiści i czynów niezgodnych z prawem, naruszających prawo do wizerunku i prawo autorskie, pod groźbą poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

III ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1.Zawarcie umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje z chwilą zarejestrowania się w Serwisie i jednoczesnym zapoznaniem się z Regulaminem. Użytkownik bez akceptacji Regulaminu nie może zarejestrować się w Serwisie.
2.Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania.
4.Użytkownikowi nie wolno:
- rozsyłać lub umieszczać w Serwisie nie zamówionych reklam
- kilkukrotnie się Rejestrować w Serwisie
- korzystać z kont innych Użytkowników
- udostępniać swoje konto innym osobom
- podejmować działań mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników.
5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy z poszanowaniem wszelkich przysługujących im praw
6. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili, bez podawania przyczyn, poprzez usunięcie swojego Konta.
7. Usługodawca ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, który:
- podał błędne dane w formularzu rejestracyjnym
- nie stosuje się do postanowień Regulaminu
- postępuje w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego postępowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Usługodawcy bądź innych Użytkowników.

IV SYSTEM REKLAMACJI

Reklamacje związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu usługi Użytkownik może zgłaszać na adres admin@cobolipolaka.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem www.cobolipolaka.pl/kontakt.html
Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpił problem.
Reklamację złożoną po upływie tego terminu Usługodawca nie będzie rozpatrywał.
Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może być rozpatrzona w w/w terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie Użytkownika o przewidywanej dacie rozpatrzenia reklamacji.
Odpowiedź Usługodawcy na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego. Usługodawca nie będzie rozpatrywał reklamacji, która wynika z nieznajomości postanowień Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub informacji umieszczonych w Serwisie.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia techniczne lub problemy techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanej usługi.
Wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za techniczną zgodność, w celu korzystania z Serwisu, pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym a Serwisem.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
- w przypadku utraty Treści spowodowanej awarią systemu, sprzętu lub innymi okolicznościami, które nie leżą po stronie Usługodawcy.
- za treść zamieszczanych w Serwisie reklam przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników.
- za niedostępność Serwisu z powodu siły wyższej.
4. Usługodawca ma prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności z powodu konieczności przeglądu, konserwacji lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu.
5. Usługodawca może wprowadzić zmiany w funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie poprzez wprowadzanie między innymi nowych funkcji i udogodnień.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści zamieszczane przez Użytkowników nie są opiniami i poglądami Usługodawcy.
7.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego roszczeń przez innych Użytkowników, podmioty trzecie lub osoby trzecie, związanych z opublikowaniem zdjęć, osobistego wizerunku jak również Treści do których wyłączne prawo mieli ci Użytkownicy, osoby trzecie lub podmioty trzecie.
8. Usługodawca zwraca szczególną uwagę na fakt, że Serwis zawiera lub może zawierać Treści chronione prawem własności intelektualnej, jak również chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania tych praw, w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej (prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Usługodawcy, osobom trzecim oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę na potrzeby prowadzenia i sprawnego funkcjonowania Serwisu oraz umożliwienia świadczenia Użytkownikom oferowanych w ramach Serwisu usług.
2. W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza następujące dane: nick (login), adres 
e-mail.
3. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również przez inne podmioty niż Usługodawca, w celach objętych zgodą Użytkownika.
4. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania do zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy.
5. Usługodawca ma prawo do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom (np. sąd, policja) bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza w/w przypadkami informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
6. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Usługodawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach i będzie żądał niezwłocznego ich zaprzestania.
7. Właściciel stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.
8. Serwis wykorzystuje małe pliki tekstowe cookies wysyłane do komputera Użytkownika, z informacjami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Dane osobowe nie są przechowywane ani przetwarzane za pomocą plików cookies.
9. Pliki cookies służą do; uproszczenia lub anulowania danej operacji, zapamiętywania danych potrzebnych do logowania Użytkownika, dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Działanie cookies jest uwarunkowane ich akceptacją przez przeglądarkę oraz ich nie usuwaniem.
10. W Serwisie emitowane są reklamy pochodzące z zewnętrznych serwisów. Niektórzy reklamodawcy mogą używać technologii takich jak pliki cookies DART, czy sygnalizatory WWW, co w trakcie wyświetlania ich reklam na stronach Serwisu może spowodować przesłanie reklamodawcom informacji zawierających adres IP Użytkownika, typ przeglądarki, z której korzysta, dane dostawcy jego Internetu a czasami i informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Zwykle jest to używane do wyświetlania Użytkownikom reklam z ich okolic zamieszkania lub dobieranie reklam do Użytkowników według stron , które odwiedzali
11. Użytkownik może wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu lub jego reklamodawców. Może to jednak spowodować niemożność pełnego wykorzystania opcji serwisu, między innymi tworzenia i logowania się do własnego Konta.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym *….
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z chwilą skorzystania przez niego z Serwisu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem *….